Пенсионната система в България: Част II

В първата част на тази поредица обърнахме внимание на опорните точки на пенсионната система в България и нейното развитие през годините. Ако сте я пропуснали, може да я прочетете тук.

Да припомня – в началото на 21-век (2001 година и 2002 година) се приема познатата и до днес структура на пенсионната система в България, известна като „тристълбова“ пенсионна система:

  • Стълб I: Базово задължително пенсионно осигуряване;
  • Стълб II: Задължително допълнително пенсионно осигуряване;
  • Стълб III: Допълнително добороволно песнионно осигурявяне;

Сега, ще навлезнем в малко повече детайли, относно тези три стълба, тъй като при разговори с различни хора установих, че не са дотолкова ясни функциите на действащата система и много често се стига до объркване.

Стълб I: Базово задължително пенсионно осигуряване

Първият стълб на българската пенсионна система е изграден на фондов принцип, като за тази цел се формира т.нар. фонд „Пенсии“, в който фонд постъпват осигурителните вноски, и през който се осъществяват пенсионните плащания. Самото описание на този стълб подсказва, че неговата функция е разходопокриовна. В основата на управлението на фонд „Пенсии“ стои НОИ (Национално осигурителен институт),  чийто Надзорния съвет включва правителството, представителните организации на работодателите и на профсъюзите. Всички лица, които реализират доходи от трудова дейност са задължени да извършват вноски по споменатия фонд, като самите вноски се определят на база процент от осигурителния доход. От началото на 2019 година максималният размер на осигурителния дохоход стана 3,000 лева, докато осигурителната тежест не се променя и се поделя между работодател и осигурен в съотношение 60:40. От 1 януари се увеличават изискваните стаж и възраст за пенсиониране на жените и мъжете, както е заложено в Кодекса за социално осигуряване – жените могат да излязат в пенсия при навършени 61 години и четири месеца, а мъжете – при навършени 64 години и два месеца. Размерът на пенсията зависи от трудовия стаж и от осигорителния доход. Така че сами разбирате колко е важно да работите на „светло“, а не да получавате нещо под масата, защото единствения ощетен ще бъдете вие.

Стълб II: Задължително допълнително пенсионно осигуряване

Вторият стълб се осъществява в универсиални и професионални пенсионни фондове, които се управляват от пенсионно-осигурителни дружества. Основната харакеристика на тези фондове е капиталопокривната функция. В професионалните фондове постъпват вноски на лица, които работят при неблагоприятни за здравето условия на труд (първа и  втора категория труд). Сумите постъпват в лични сметки и се отпускат като срочни пенсии за ранно пенсиониране, а техния размер зависи от средствата натрупани в личните партиди.

От друга страна, в универсалните фондове се осигуряват лица, които са родени след 31.12.1959г. и които са задължително осигурени в първи стълб. И тук вноските постъпват по лични партиди, като пенсиите са пожизнени, в размер зависещ от натрупаното в сметката. Средствата започват да се изплащат след придобиване на право на пенсия и при условията, валидни за първи стълб т.е. при навършване на години за пенсия, лицето получава средства от двата стълба.

Повече информация относно процентите и разпределението между работодател и служител за Стълб I и Стълб II, може да намерите на следния линк:

http://www.nap.bg/page?sId880fsL=32&sId880dsA=2019&id=469&textMode=0

Стълб III: Допълнително добороволно песнионно осигурявяне

Самото наименование подсказва, че трети стълб е напълно доброволен и всеки български гражданин навършил 18 години, може да се насочи към него. Както и във втори стълб, средствата се натрупват по лични сметки и се управляват от пенсионно-осигурителни дружества. Вноските могат да бъдат както в процент, така и в абсолютна сума от осигурителния доход, заплащайки се от самия служител, от работодателя или от трето лице. Пенсиите се отпускат при условия, определени в осигурителен договор и правилника на доброволния фонд.

След като разгледахме по-детайлно трите стълба може би възниква един въпрос: „Ако всичко е строго конкретизирано и вкарано в рамка, как тогава мога да управлявам средствата си за пенсия по мое усмотрение?“. Приятели, имате такава възможност, но с нея ще ви запознавя в последната част на поредицата, свързана с пенсионната система в България.

Автор: Димитър Гърдев